eGroclin – Your Good Energy

Sklep

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU EGROCLIN.COM

Załącznik do Regulaminu Serwisu egroclin.com 

ROZDZIAŁ I. DANE OSOBOWE. 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością Serwisu, jest Operator tj. FUTUREO Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Heweliusza 16. 
  1. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”). 
  1. Celem niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkowników Serwisu egroclin.com („Polityka”) jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych przez Operatora, które zostały zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.  Proces gromadzenia danych osobowych następuje w związku z wykonywaniem czynności w ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności procesie (i) rejestracji Konta, (ii) publikacji Ogłoszeń lub (iii) korzystania z innych funkcjonalności Serwisu. Ewentualna niezgodność zapisów Polityki z postanowieniami Ustawy oznacza, że w miejsce zapisu wadliwego zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania Ustawy. 
  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością uprzedniego zapoznania się z postanowieniami Polityki oraz wyrażeniem zgody Operatorowi na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką. 
  1. Użytkownik oraz każda inna osoba korzystająca z Serwisu przyjmuje do wiadomości, że elementami treści Serwisu (w szczególności zawartymi w Ogłoszeniach) mogą być odesłania do innych serwisów, strony internetowych, które nie są powiązane z Serwisem. Operator nie będzie odpowiedzialny za ewentualne przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie, które pozyskały dane osobowe w związku korzystaniem z linków lub innych odesłań zawartych min. w Ogłoszeniach. 

ROZDZIAŁ II. PRZETWARZANIE DANYCH. 

 1. Utworzenie Konta w Serwisie każdorazowo będzie powiązane z koniecznością podania danych osobowych; minimalny zakres danych niezbędnych do utworzenia Konta obejmuje adres e-mail oraz ustanowienie hasła. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym min. publikacja Ogłoszeń będzie wymagało podania szerszego zakresu danych, w tym min: numeru telefonu, adresu, imienia i nazwiska. Celem przekazania danych osobowych Operatorowi jest umożliwienie Użytkownikowi skontaktowania się z osobami trzecimi, które są adresatami Ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników. Użytkownik ma możliwość decydowania o zakresie danych osobowych, które zostaną udostępnione w ramach Serwisu, jednakże każdorazowo Użytkownik powinien również mieć na uwadze, że ograniczenie odstępności danych może powodować brak możliwości kontaktu z adresatami Ogłoszeń. 
 • W ramach funkcjonowania Serwisu Operator będzie przechowywał dane osobowe, dane kontaktowe, które pozwalają na kontakt Użytkowników, w tym przesłanie informacji; przetwarzanie danych osobowych będzie również konieczne dla obsługi Użytkownika, dostawy usług przez Operatora, wystawienia stosownego rachunku oraz obsługi procesu płatności. 
 • Dane osobowe gromadzone przez Operatora obejmować będą dane Użytkowników, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe. W przypadku gdy w ramach Serwisu przeprowadzone zostaną akcje promocyjne, ankiety lub inne formy zaangażowania osób trzecich, wówczas takie dane również mogą być gromadzone przez Operatora.
 • Dane osobowe Użytkowników będą również gromadzone w sytuacji gdy Użytkownicy będą kontaktować się z Operatorem w celu uzyskania świadczenia, złożenia wyjaśnień lub zgłoszenia reklamacji. Dane gromadzone przez Operatora mogą również służyć zainicjowaniu kontaktu Operatora z Użytkownikami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.  Przetwarzaniem objęte mogą zostać również dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników umożliwiające komunikację z serwerem, w tym adresy IP oraz inne dane dotyczące urządzeń oraz systemów wykorzystywanych przez urządzenia. W ramach gromadzenia danych, Operator będzie uprawniony do łączenia oraz uzupełniania rozproszonych lub jednostkowych danych Użytkownika. 
 • W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Operator może przetwarzać oraz gromadzić dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • Operator może również gromadzić oraz przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu.
 • Operator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.  Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii.

ROZDZIAŁ III. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE.

 1. Korzystanie z danych osobowych Użytkownika będzie dopuszczane w celu: 
  1. dostosowanie oferty Serwisu do preferencji Użytkownika, 
  1. komunikacji z Użytkownikami w związku ze świadczeniem usług na rzecz Użytkowników oraz w celach prowadzenia dozwolonych prawem działań marketingowych lub innych związanych ze wsparciem usług świadczonych przez Serwis, w szczególności przy wykorzystaniu takich kanałów komunikacji jak e-mail oraz telefon. 
  1. zapewnienia dostępności usług oferowanych przez Serwis. 
 • Przekazanie danych Użytkownika podmiotom trzecim następować będzie za zgodą Użytkownika. 
 • Zgoda Użytkownika na przekazanie danych osobowych nie będzie konieczna w sytuacji gdy udostępnienie danych następuje w ramach współpracy z podmiotami trzecimi w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika, których specyfika wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika  a podmiot uzyskujący dostęp do danych będzie zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z danych w innym celu niż realizację zobowiązania wobec Operatora. 
 • Ograniczenia związane z udostępnieniem danych Użytkownika nie będą dotyczyły sytuacji, w których przekazanie danych jest obowiązkiem Operatora wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności na żądanie organu publicznego w sprawach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom lub czynom naruszającym przepisy prawa. 
 • Użytkownicy mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie danych zgodnych z prawem; za naruszenie Regulaminu oraz Polityki będzie przekazanie danych osoby trzeciej bez względu na cel takiego przekazania.
 • Dane osobowe przekazane przez Użytkowników oraz zgromadzone przez Operatora, będą chronione przed dostępem osób nieuprawnionych przy wykorzystaniu uzasadnionych środkówa. technicznych. Osoby działające w imieniu i na rzecz Operatora posiadające dostęp do danych osobowych, będą każdorazowo zobowiązane do zachowania w poufności danych osobowych.